Política de privacitat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSICE

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), manifesta que són propietat de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats amb NIF P5829901G i domicili al C. Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5; 2a planta Vic 08500 (Barcelona) i adreça electrònica [email protected] els següents:

- El domini web https://www.vicfires.cat/

- Els perfils i pàgines de les següents xarxes socials:


- Les APP mòbils següents:  

L’Organisme Autònom de Fires i Mercats. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines d'Internet o presència online a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, l’Organisme Autònom de Fires i Mercats no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus medis online.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet i xarxes socials d l’Organisme Autònom de Fires i Mercats estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet o xarxes socials de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquest no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats. o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 

XARXES SOCIALS

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb l’Organisme Autònom de Fires i Mercats, i que accepti la relació amb la nostra xarxa social.  Si així es realitza, l’Organisme Autònom de Fires i Mercats tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, o participació a concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que l’Organisme Autònom de Fires i Mercats pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell, caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminant amistat, seguidor o usuari.

Les actuacions que realitzi l’Organisme Autònom de Fires i Mercats podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats, en relació a les publicacions i comunicacions que es realitzen per aquest medi online.

La participació dels usuaris a concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals del concurs, promoció o sorteig, que seran publicades a la xarxa social de referència en el moment oportú i implica per l’usuari, amb la seva participació, l’acceptació d’aquestes. 

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin a les xarxes socials seran sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin veure afectats, amb especial rellevància als drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents links:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

Instagram : https://help.instagram.com/

Twitter: https://twitter.com/es/tos

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

Youtube: https://www.youtube.com/static?template=terms

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present s’autoritza a que les dades personals facilitades en els medis online siguin incorporades i tractades en els fitxers de responsabilitat de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats amb NIF P5829901G, amb domicili al C. Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5; 2a planta Vic 08500 (Barcelona):

 • Registre d’usuari: les dades seran tractades amb la finalitat de poder accedir als servei que ofereix el portal, ja sigui per la inscripció a fires o la reserva d’espai sota la base de legitimació del seu consentiment. Les dades no seran comunicades a tercers, a excepció legal i seran conservades fins que siguin legítimes per a les finalitat per a les quals van ser recollides i, en tot cas, fins que no es sol·liciti la baixa del registre.
 • Les dades personals recollides mitjançant l'enviament de comunicacions per correu electrònic seran tractades per la finalitat d'atendre i resoldre la sol·licitud de l’usuari, sota la base de legitimació de la prestació del servei. Les dades de l’usuari es conservaran fins que siguin legítimes per a la finalitat per a la qual van ser recollides i, en tot cas, fins que es resolguin i durant el temps legalment requerit pel responsable del tractament d'aquestes dades.
 • Subscripció a newsletter: les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar l’enviament de les comunicacions sol·licitades, sota la base de legitimació de l’execució d’un contracte. Les dades no seran comunicades a tercers, a excepció legal, i seran conservades fins a que siguin legítimes per a la finalitat per a la qual van ser recollides i, en tot cas, fins que no es sol·liciti la baixa del butlletí/newsletter.
 • Si són tractades a les nostres xarxes socials, d'acord amb les anteriors premisses, la finalitat del tractament serà la de gestionar aquesta informació i dades obtingudes a partir de la interacció dels usuaris d'aquestes xarxes amb els perfils / pàgina de l'entitat sota la base de legitimació de l’interès legítim. Aquestes dades es conservaran mentre es mantingui l'interès legítim que va permetre el seu tractament.

 

En qualsevol cas, es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat si aquest va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

 • D’accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació sobre els tractaments realitzats. 
 • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i a que es completin les seves dades personals incompletes.
 • Supressió:  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, quan es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, quan l'interessat s'oposa al tractament, quan les dades s'han tractat il·lícitament, quan s'han de suprimir per complir una obligació legal o quan  s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. 
 • La limitació del tractament: És un dret de la persona interessada que consisteix a marcar les dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les serves dades personals es deixen de tractar.
 • Oposició: L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 • Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica; si es basa en el consentiment o en un contracte, el tractament es fa per mitjans automatitzats. 
 • No ser objecte de decisions individuals automatitzades: L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament.


Aquestes peticions s’hauran de fer al C. Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5;  2a planta Vic 08500 (Barcelona) o al Delegat de Protecció de Dades a través del correu [email protected].

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 

Aquesta web és propietat de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats. Els drets de Propietat Intel·lectual i els drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, de la seva presencia a les xarxes socials, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d’aquesta web a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquest, tret que expressament s'especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei ofert en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per l’Organisme Autònom de Fires i Mercats, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per part de persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de  l’Organisme Autònom de Fires i Mercats l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva sobre la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats.

L’Organisme Autònom de Fires i Mercats no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport al qual el software es grava.  L’Organisme Autònom de Fires i Mercats posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el software. Si l’usuari transfereix software d’aquest website al seu terminal, aquest no es podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer sobre qualsevol dubte sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre.