Exposició de Maquetes de Volta Catalana

EXPOSICIÓ DE MAQUETES DE VOLTA CATALANA

En el transcurs de la Fira, es proposa incentivar l'ús de la construcció tradicional i respectuosa amb l'entorn. En aquest sentit hi haurà una exposició de maquetes de volta catalana a escala reduïda per entendre el funcionament i els materials apropiats a l'hora de realitzar aquest tipus d'element constructiu i estructural.

La volta catalana o volta de maó de pla és una tècnica de construcció tradicional catalana amb la qual s’han cobert grans llums sense utilitzar ferro ni formigó. Es poden fer infinitat de formes i mides, amb l’únic reforç del doblat de les successives capes del mateix material.

Els materials emprats en aquest tipus de construcció són maons col·locats deixant a la vista la seva part plana amb més superfície i com a material d’unió guix i/o ciment ràpid natural. Aquest sistema constructiu no malbarata recursos naturals, perquè la temperatura que es necessita per fer ciment ràpid o guix és més baixa que la que cal per produir ciment pòrtland i amb argila que és un material fàcil de trobar per a la fabricació dels maons.