Crčdits
Aquesta web ha sigut creada i desenvolupada per GNA Serveis Telemātics per encārrec de Ajuntament de Vic ( Fires i Mercats ) durant el mes de novembre de 2009.
GNA Serveis Telemātics
Barcelona 3, 3er
17002, Girona
Tel. +34 972 20 91 89
Fax +34 672 21 11 60
info@gna.es
www.gna.es